Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Všeobecné obchodné podmienky - Zážitkové POUKÁŽKY

I. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Stretch, s.r.o., Karpatské nam. 10A, 831 06  Bratislava - Rača, Slovenská Republika, IČO: 46200762, DIČ: 2023285088 je poskytovateľom darčekových a zážitkových služieb.

Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Stretch s.r.o., a objednávateľom služby, príp. treťou osobou, v ktorej prospech je služba objednaná, alebo ktorá službu využije. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto VOP, občianskym zákonníkom (zákon číslo 89/2012 Zb. V platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 634/1992 Zb. V platnom znení).

Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a občianskym zákonníkom (zákon číslo 89/2012 Zb. V platnom znení).

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iná zmluva, kde na jednej strane vystupuje podnikateľ a na druhej strane spotrebiteľ; spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Poskytovateľ služieb alebo tiež "poskytovateľ" (Stretch s.r.o.)

- je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iného podnikateľa (ďalej len "dodávateľ služieb" alebo "dodávateľ") poskytuje služby.

Objednávateľ služby alebo tiež "objednávateľ" - (i) objednávateľom môže byť spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito službami; (Ii) objednávateľom môže byť tiež podnikateľ, ktorý využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito službami.

Príjemca služby alebo tiež "príjemca" - je ním buď priamo objednávateľ služby alebo tretia osoba v ktorej prospech bola zmluva uzatvorená, a tá s ňou prejavila súhlas, príp. tretia osoba, ktorej príjemca služby svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpil.

Uzatvorenie zmluvy - objednávka objednávateľa je návrhom na uzavretie zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služieb objednávateľovi s týmto jeho návrhom (potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa služieb); od tohto okamihu medzi poskytovateľom a objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti; ak je zmluva uzatvorená v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamihom, kedy so zmluvou prejaví súhlas; kým tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva vyvoláva účinky len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli - do tej doby má právo na plnenie tá zmluvná strana, ktorá plnenie v prospech tretej osoby vyhradila (to isté platí, ak tretia osoba súhlas odoprela). Súhlasom príjemcu služieb s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumie súhlas zaslaný pri žiadosti o rezerváciu konkrétneho termínu poskytnutia služby. Ak uplatní príjemca zážitkový certifikát / poukaz, má sa za to, že príjemca služieb s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami prejavil súhlas. Za prípadné chyby pri prenose dát nenesie Poskytovateľ zodpovednosť.

Službou sú všetky služby poskytované Poskytovateľom objednávateľovi alebo príjemcovia služieb za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Zážitkovým certifikátom / poukazom, je poukážka preukazujúca oprávnenie objednávateľa alebo príjemcu služby využiť službu bližšie špecifikovanú na internetových stránkach www.racing-motors.sk a eshop.racing-motors.sk, za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Zážitkový certifikát / poukaz (prípadne jeho čitateľná fotografia s čitateľným číslom poukazu) sa následne predkladá na kontrolu poverenej osobe na mieste konania služby.

Univerzálny certifikát / poukaz - je zážitkový certifikát / poukaz na poskytnutie služieb s uvedením bodové / kreditové hodnoty oprávňujúci k využitiu služby podľa výberu prijímateľa služby za podmienok stanovených v týchto VOP.

Zážitkový balíček - je zážitkový certifikát / poukaz na poskytnutie služieb s uvedením bodové / kreditové hodnoty oprávňujúci k využitiu služby podľa výberu prijímateľa služby za podmienok stanovených v týchto VOP.

III. Informácie o uzatvorenej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

Odoslaním objednávky (t.j. Návrhu na uzavretie zmluvy) objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Tieto VOP sú zobrazené na internetových stránkach www.racing-motors.sk a eshop.racing-motors.sk.

IV. Predmet zmluvy

1. Predmet zmluvného vzťahu

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok poskytovateľa služieb zaistiť dodanie služieb popísaných v zmluve (teda objednávke a jej potvrdení) a záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnutie týchto služieb poskytovateľovi dohodnutú cenu a služby za stanovených podmienok využiť. Zmluvný vzťah vzniká medzi objednávateľom služby a poskytovateľom služieb doručením potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa objednávateľovi (t.j. Okamihom uzatvorenia zmluvy).

2. Objednávka

Objednávku služieb možno urobiť prostredníctvom internetových stránok poskytovateľa služieb, telefonicky, osobne (v priestoroch poskytovateľa služieb uvedených na www.racing-motors.sk a eshop.racing-motors.sk alebo e-mailom. Objednávka predstavuje návrh objednávateľa na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom bude poskytnutie služby uvedené v objednávke, za podmienok v nej a v týchto VOP uvedených.

Objednaný môže byť zážitkový certifikát / poukaz, univerzálny certifikát / poukaz alebo zážitkový balíček. K vybraným zážitkovým certifikátom / poukazom alebo zážitkovým balíčkom je možné objednať dodatočné (voliteľné, nepovinné) služby (napr. Možnosť výmeny jedného zážitku za iný). Pri objednaní dodatočných služieb môže byť objednávateľovi účtovaný administratívny poplatok. Zoznam dodatočných služieb, ich opis a cena je uvedená na webe poskytovateľa.

Pri výbere zážitku z univerzálnych poukazov, zážitkových balíčkov či využitie bodovej / kreditovej hodnoty na účte klienta (platba bodmi / kreditom) nemá objednávateľ alebo tretia osoba, v ktorej prospech je zmluva uzatvorená nárok na uplatnenie akčnej zľavy vzťahujúcej sa ku konkrétnemu zážitku. Pri platbe bodmi / kreditom, je vždy platná uvedená bodová / Kreditová hodnota. Pri telefonickej alebo emailovej objednávke obdrží objednávateľ VOP spolu s doručeným certifikátom / poukazom na poskytnutie služby. Urobením telefonickej či emailovej objednávky objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s uzavretím zmluvy za podmienok v nich uvedených súhlasí. Zmluva medzi poskytovateľom služieb a objednávateľom je v tomto prípade uzatvorená zaplatením služby podľa čl. VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

4. Darčekový balíček, jeho odovzdanie a prevzatie

Poskytovateľ služieb doručí objednávateľovi alebo tretej osobe, v ktorej prospech je zmluva dohodnutá darčekový balíček (zážitkový certifikát / poukaz, univerzálny certifikát / poukaz alebo zážitkový balíček - podľa objednávky). Miestom dodania darčekového balíčka je miesto takto označené objednávateľom v objednávkovom formulári či pri telefonickej objednávke. Za doručenie darčekového balíčka príjemcovi služieb sa považuje jeho prevzatie príjemcom služieb alebo inou oprávnenou osobou zdržiavajúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania.

Súčasťou darčekového balíčka je darčekový certifikát / poukaz (obsahujúci unikátne číslo / kód pridelený poskytovateľom slúžiaci pre čerpanie služby) a sprievodný list obsahujúci ďalšie podmienky, za ktorých bude zážitok realizovaný s ohľadom na jeho charakter, platnosť poukazu a popr. aj bezpečnostný kód (tj. číslo pridelené poskytovateľom služieb). Súčasťou darčekového balíčka sú ďalej tieto VOP. Súčasťou zásielky obsahujúcej darčekový balíček je tiež faktúra, pokiaľ nie je zaslaná elektronicky (e-mailom). Pri prevzatí darčekového balíčka osobne na niektorom z predajných stánkov poskytovateľa slúži ako doklad účtenka z registračnej pokladnice, eventuálne paragón.

5. Čerpanie objednaných služieb, platnosť a rezervácie

Zážitkový certifikát / poukaz možno využiť pre čerpanie služby, na ktorú sa daný poukaz vzťahuje.

Pre vylúčenie pochybností poskytovateľ služieb výslovne prehlasuje, že súčasťou zmluvných podmienok zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb nie je povinnosť poskytovateľa služieb vymeniť zážitkový certifikát / poukaz, univerzálny certifikát / poukaz alebo zážitkový balíček za protihodnotu vo forme peňazí.

Zážitky organizované v exkluzívnom termíne nie je možné z dôvodu tejto exkluzivity vymeniť za iný.

Platnosť pre využitie služby uvedenej v zážitkovom certifikáte / poukazu je stanovená v závislosti od dátumu, kedy bol zážitkový certifikát / poukaz zakúpený a je vždy uvedená na certifikáte / poukazu.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje možnosť stanoviť inú ako vyššie uvedenú platnosť zážitkového certifikátu / poukazu. O tejto skutočnosti bude objednávateľ informovaný pri zakúpení služby a ďalej bude táto informácia uvedená v sprievodnom liste priloženom k ​​zážitkovému certifikátu / poukazu.

Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu / poukazu stráca príjemca služby nárok na poskytnutie služby a záväzok poskytovateľa služieb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateľovi služieb v dôsledku toho vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške uhradenej ceny ako sankcie za porušenie povinnosti objednávateľa využiť služby za stanovených podmienok v súlade s čl. IV. ods. 1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Zážitkový certifikát / poukaz obsahuje unikátne citlivé údaje potrebné pre využitie príslušnej služby, a to unikátne číslo / kód poukazu, popr. bezpečnostný kód. Objednávateľ, či príjemca služby je povinný tieto unikátne citlivé údaje chrániť tak, aby nemohli byť zneužité treťou osobou. Poskytovateľ služieb nemá možnosť akokoľvek overiť, či služba (zážitok / kredit) je využívaná oprávnenou osobou, ktorá si zážitkový certifikát / poukaz kúpila alebo ho inak náležite získala. Ak príjemca služieb tieto unikátne citlivé údaje zverejní alebo ich inak sprístupní tretej osobe, ktorá ich neoprávnene využije pre čerpanie služby, nesie následky tým spôsobené, teda predovšetkým stratu možnosti službu sám využiť. Poskytovateľ služieb nemá možnosť tomu nijako zabrániť a nenesie za prípadné škody tým spôsobené žiadnu zodpovednosť.

Oprávnenie využiť službu môže byť prevedené na tretiu osobu, pričom osoba prevádzajúca toto oprávnenie je povinná informovať nového oprávneného o právach a povinnostiach vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.

Rezervácia termínu a miesta využitia konkrétnej služby musí byť dohodnutá s poskytovateľom služieb tak, aby služba bola využitá do konca doby platnosti certifikátu / poukazu, resp. obdobia platnosti stanovenej na sprievodnom liste, a to tak, aby žiadosť o rezerváciu bola urobená v stanovenej lehote minimálne 14 dní pred požadovaným termínom využitia zážitku. Lehota na podanie žiadosti o rezerváciu je minimálna a je ju treba vždy posudzovať s ohľadom na charakter konkrétneho zážitku, jeho prípadnú sezónnosť a aktuálnu vyťaženosť.

Príjemca služby požiada o rezerváciu termínu a miesta prostredníctvom rezervačného formulára na stránkach www.racing-motors.sk

Poskytovateľ služieb sa zaväzuje ponúknuť termín a miesto využitia služby príjemcovi. Po potvrdení ponúkaného termínu príjemcom služby zašle poskytovateľ služby príjemcovi služby záväznú rezerváciu e-mailom, čím sa rezervácia stáva záväznou.

Ak služba podporuje funkciu online záväznej rezervácie, tj. v rezervačnom formulári, na stránkach www.racing-motors.sk sú priamo zobrazené dostupné termíny a miesta, z ktorých príjemca služby môže vyberať (tzv. "Priama online rezervácia"), ak príjemca služby túto funkciu využije, zašle poskytovateľ služby príjemcovi služby obratom po odoslaní rezervačného formulára príjemcom služby záväznú rezerváciu e-mailom, čím sa rezervácia stáva záväznou.

Príjemcovi služby v deň čerpania služby budú predložené na podpis dokumenty súvisiace s čerpaním tejto služby. Dokumenty je možné príjemcovi služby zaslať vopred na nahliadnutie, avšak len na výslovné predchádzajúce vyžiadanie príjemcom služby.

6. Storno rezervácia

a) Príjemcom služby:

Príjemca služby je oprávnený zrušiť rezerváciu služby všeobecne najneskôr 2 pracovné dni pred dohodnutým termínom poskytnutia služby e-mailom na office@racing-motors.cz, v pracovnej dobe poskytovateľa uvedenej na webe www.racing-motors.sk a dohodnúť v rámci doby platnosti certifikátu / poukazu nový termín služby, platí táto lehota, nie lehota 3 pracovných dní podľa predchádzajúcej vety.

Ak príjemca služby poruší svoju zmluvnú povinnosť podľa predchádzajúceho odseku a rezervácia bude zrušená neskôr než v uvedenej lehote alebo ak sa klient na čerpanie služby vôbec nedostaví, nie je príjemca služby oprávnený žiadať o novú rezerváciu v rámci doby platnosti certifikátu / poukazu a certifikát / poukaz sa považuje za prepadnutý.

Príjemca služby je oprávnený v čase platnosti zážitkového certifikátu / poukazu požiadať poskytovateľa služieb o poskytnutie služby na termín neskorší, než je platnosť zážitkového certifikátu / poukazu. Ak poskytovateľ tejto žiadosti vyhovie, nemožno po uplynutí platnosti zážitkového certifikátu / poukazu už rezervovaný termín zo strany príjemcu služby meniť.

Pre vylúčenie pochybností poskytovateľ služieb výslovne prehlasuje, že súčasťou zmluvných podmienok zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom služieb a Príjemcom služieb nie je povinnosť Poskytovateľa služieb akceptovať žiadosť Príjemcu služby, podľa tohto odseku, a je oprávnený takúto žiadosť Príjemca služby odmietnuť.

b) Poskytovateľ služieb:

Poskytovateľ je oprávnený zrušiť rezerváciu služby najneskôr 2 pracovné dni pred dohodnutým termínom poskytnutia služby. Objednávateľ má v takom prípade právo dojednať si termín nový. Pokiaľ za tejto situácie nebude možné si zážitok rezervovať v rámci platnosti certifikátu / poukazu, bude mu poskytovateľom služby doba platnosti certifikátu / poukazu predĺžená tak, aby mohol byť rezervovaný najbližší možný termín.

Ak však bude rezervácia stornovaná z dôvodu vyššej moci (najmä počasie, pokiaľ má vplyv na poskytnutie služby a pod.), má príjemca služby nárok na dohodnutie nového termínu v rámci platnosti certifikátu / poukazu, popr. ak nebude možný termín v rámci obdobia platnosti certifikátu / poukazu, tak najbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniknutej v súvislosti so zrušením rezervácie.

Zážitky organizované v exkluzívnom termíne sa konajú vo vopred určenom termíne. Exkluzívny termín môže byť poskytovateľom stornovaný (z dôvodu zásahu vyššej moci = počasie, a pod) a presunutý na iný. O tejto skutočnosti bude objednávateľ informovaný emailom.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

Všeobecné práva a povinnosti

Príjemca služby je povinný sám posúdiť, či je zdravotne a fyzicky spôsobilý k bezpečnému absolvovaniu vybranej služby. Informácie o prípadných obmedzeniach, ktoré sa môžu týkať niektorých ponúkaných aktivít (napr. Vek, zdravotná a telesná spôsobilosť, prípadne požiadaviek na zdravotnú prehliadku), sú uvedené v ponuke poskytovateľa u každej takej služby, a ďalej sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého darčekového balíčka. Príjemca služby využíva vybranú službu úplne na svoju vlastnú zodpovednosť.

Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v dôsledku neplatnosti alebo neúplnosti potrebných dokumentov, ktoré si zaisťuje príjemca služby.

Príjemca služby je povinný dostaviť sa na vlastné náklady v dohodnutom termíne na miesto poskytnutia služby.

Príjemca služby je povinný dostaviť sa na miesto poskytnutia služby s certifikátom / poukazom (alebo jeho čitateľnú fotografiu s čitateľným číslom poukazu) pre tento zážitok určeným (tj. Označeným číslom zhodným s číslom certifikátu / poukazu v e-mailovej záväznej rezervácii) a certifikát / poukaz predložiť ku kontrole dodávateľmi služieb (resp. jeho zástupcovi / subdodávateľovi / zodpovednej osobe) na mieste poskytnutia služby. Ak príjemca služby nepredloží pred poskytnutím služby certifikát / poukaz (alebo jeho čitateľnú fotografiu s čitateľným číslom poukazu), bude rezervácia považovaná za neskoro stornovanú / nestornovanú zo strany príjemcu služby s dôsledkami uvedenými v týchto Všeobecných obchodných podmienkach; tzn. rovnaké dôsledky ako keď sa príjemca služby nedostaví.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť sprievod a dohľad dospelej osoby, pokiaľ je príjemcom služby osoba mladšia ako 15 rokov, prípadne zaistiť súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov, ak je bez jeho sprievodu.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje prostredníctvom dodávateľa služieb zabezpečiť na mieste poskytnutia služby zodpovednú osobu, ktorá preškolí príjemcu služby a oboznámi ho so všetkými povinnosťami a podmienkami, ktoré musia dodržiavať po dobu uskutočnenia služby.

Príjemca služby zodpovedá za škody, ktoré spôsobí poskytovateľovi služieb alebo jeho dodávateľmi služieb v rámci čerpania služieb z dôvodu porušenia pokynov zodpovednej osoby, s ktorými bol oboznámený pred poskytnutím služby alebo prostredníctvom certifikátu / poukazu.

Príjemca služby má možnosť dokúpiť a čerpať u dodávateľa služieb ďalšie dodatočné služby, nad rámec Služieb, čerpaných na základe zážitkového certifikátu / poukazu, ak dodávateľ služieb také služby poskytuje, vždy však iba na základe priamej dohody s dodávateľom služieb. Príjemca služby je v tomto prípade povinný uhradiť priamo dodávateľovi služieb aktuálnu cenu týchto dodatočných služieb, platnú v deň využitie Služby, čerpanej na základe zážitkového certifikátu / poukazu. Dodávateľ služieb nie je povinný poskytnúť akékoľvek dodatočné služby, nad rámec zážitkového certifikátu / poukazu, hoci môžu byť v sprievodnom liste zážitkového certifikátu / poukazu uvedené.

VI. Cena a platobné podmienky

1. Cena poskytovaných služieb

Cena ponúkaných služieb je vždy uvedená na internetových stránkach poskytovateľa služieb. Cena služby podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke služby a na faktúre. Pri osobnom odbere na predajnom stánku poskytovateľa slúži ako doklad účtenka z registračnej pokladne eventuálne paragon. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH ak je poskytovateľ služby jej platcom.

Cena môže byť objednávateľom služby uhradená iba spôsobmi, ktoré sú pre jednotlivé služby ponúkané na internetovej adrese www.racing-motors.sk alebo eshop.racing-motors.sk

Platba musí byť vykonaná v eurách. V prípade úhrady bankovým prevodom hradí zákazník všetky bankové poplatky, tak aby poskytovateľovi služieb bola dohodnutá cena za služby pripísaná na jeho účet v plnej výške.

2. Cena za dopravu

K cene poskytovanej služby (pozri predchádzajúci odsek) budú pripočítané náklady za doručenie darčekového balíčka, stanovené v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy ponúkané na internetovej adrese www.racing-motors.sk a eshop.racing-motors.sk

3. Cena za darčekové balenie

K cene poskytovanej služby bude ďalej pripočítané balné vo výške podľa aktuálneho cenníka na internetových stránkach poskytovateľa služieb.

4. Zľavy

Zľavy na služby nie je možné kombinovať alebo sčítať s inými zľavami či akciovými ponukami ponúkanými poskytovateľom.

5. Aktuálny zoznam možností uplatnenia zliav tretích strán, zapojenie do benefitových programov a možností platieb sú uvedené na internetových stránkach www.racing-motors.sk a eshop.racing-motors.sk

VII. Možnosti platby online

1. Online platby pre Stretch s.r.o. zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce skrze platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

2. Platba kartou

Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaný o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMS-kou od svojej banky.

3. Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz. Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

VIII. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

1) Poskytovateľ služby je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade zrušenia poskytovania požadovanej služby zo strany dodávateľa služieb. O zrušení služieb je poskytovateľ služieb povinný príjemcu služieb informovať najneskôr pri žiadosti o rezerváciu služby. Objednávateľ služby má v tomto prípade nárok na vrátenie zaplatenej ceny. Zmluvné strany sú ďalej oprávnené sa dohodnúť na poskytnutie náhradnej služby v hodnote pôvodne dohodnuté služby.

Ak je cena za službu uhradená, a to celkom aj čiastočne má príjemca služby nárok iba na poskytnutie náhradnej služby v hodnote pôvodne dohodnutej služby, objednávateľ služby v tomto prípade nemá nárok na vrátenie peňažnej čiastky.

b) Z dôvodov hrubého porušenia povinností príjemcu služieb vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. V takom prípade má poskytovateľ služieb nárok na uhradenie nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy stanovených paušálne ako 30% z ceny služby.

2) Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade hrubého porušenia povinností poskytovateľa služieb vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.

b) Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia plnenia, ak bola zmluva uzavretá dištančným spôsobom (internet, e-mail, telefón), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne objednávateľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať poskytovateľovi služieb najneskôr do 14. dňa od prevzatia certifikátu / poukazu (darčekového balíčka). Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, však nemôže takto odstúpiť od zmlúv v prípadoch ustanovených v ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka (zákon číslo 89/2012 Zb. V platnom znení). Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy v súlade s týmto článkom. VII. ods. 2) písm. b) týchto VOP a napriek tomu zážitok na základe sprístupnených údajov využije alebo ho umožní využiť tretej osobe, je povinný nahradiť poskytovateľovi služieb škodu, ktorú mu tým spôsobí.

Ak je spoločne so zážitkovým certifikátom / poukazom poskytnutý objednávateľovi darček k nákupu, je darovacia zmluva medzi poskytovateľom služby a objednávateľa, uzavretá s rozhodovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný spolu so zážitkovým certifikátom / poukazom poskytovateľovi služby vrátiť aj poskytnutý darček k nákupu. V prípade, že poskytnutý darček k nákupu nebude vrátený späť, dochádza na strane objednávateľa k bezdôvodnému obohateniu. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia  možné, má poskytovateľ služby právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

IX. Reklamácia

1. Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služieb zabezpečiť poskytnutie služieb v súlade s uzavretou zmluvou, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Ak nesplní poskytovateľ služieb svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je príjemca služby povinný škody poskytnutej služby u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od skončenia poskytovania služby. V prípade, že poskytnutie služby neprebehlo vôbec, je príjemca služby povinný škody poskytnutej služby u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov plynúcich od prvého dňa, kedy mala byť služba poskytnutá (keď sa malo začať s jej poskytovaním).

3. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu a je povinný v nej uviesť číslo zážitkového certifikátu / poukazu a popísať chyby poskytnutej služby.

4. Poskytovateľ služieb reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutia reklamácie poskytovateľ služieb zákazníkovi vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného konania rozumie i emailová forma).

5. Ak nesplní poskytovateľ služby svoju povinnosť dodať objednávateľovi (príjemcovi služby) zážitkový certifikát / poukaz popr. darček, ktorý je s ním poskytovaný, objednávateľ (príjemca služby) je povinný túto skutočnosť u poskytovateľa služby reklamovať bez zbytočného odkladu.

6. V prípade, že príjemca služieb riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie vád poskytovanej služby a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, kompenzáciu, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenie od zmluvy z dôvodu na strane poskytovateľa služieb, má príjemca služieb právo na vrátenie uhradenej ceny služby.

7. Ak je príjemcovi služby už pri uplatnení či čerpaní služby zrejmé, že služby nie sú poskytované riadne, odporúča poskytovateľ služby príjemcovi služby, zabezpečiť si dôkazy o pokazenom poskytovaní služby pre uľahčenie prípadnej reklamácie alebo uplatnenia nároku na náhradu škody (zaobstarať fotografie, videozáznam, potvrdenie svedkami pod.) a predložiť ich poskytovateľovi služieb pri reklamácii alebo získanie iných nárokov.

X. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Príjemca služby súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom poskytovateľa služieb na elektronickú adresu príjemcu služby a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení poskytovateľom služieb na elektronickú adresu príjemcu služby.

2. Príjemca služby súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na internetovej stránke možné vykonať a záväzky poskytovateľa služieb z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač príjemcu služby, môže príjemca služby súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

X. Záverečné ustanovenia

Fotografie zobrazené pri zážitkoch na webových stránkach sú ilustračné.

Obchodné podmienky a informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na www.racing-motors.sk alebo eshop.racing-motors.sk

Tieto VOP sú platné od 1.1.2020.