Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov zákazníka

Spoločnosť Stretch s.r.o. bude spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - ďalej len "nariadenie".

Spoločnosť Stretch s.r.o. bude spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré jej budú poskytnuté, teda v rozsahu:

• Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia)

• Kontaktné údaje (e-mail)

• IP adresa

Spoločnosť Stretch s.r.o. bude spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení, informujúcich o tovare a službách spoločnosti Stretch s.r.o. a ich obchodných partnerov. Súhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení máte právo kedykoľvek odvolať.

Správcom Vašich osobných údajov bude spoločnosť Stretch s.r.o.

Email: office@racing-motors.sk

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti ochrany osobných údajov nás priamo kontaktujte na e-mailovej adrese: office@racing-motors.sk

Príjemcom Vašich osobných údajov bude spoločnosť, ktorá zabezpečuje zaslanie SMS správy potvrdzujúcej vykonanie Vašej registrácie, a ďalej spoločnosť, ktorá zabezpečuje rozosielanie newsletterov.

Ďalej budú Vaše osobné údaje odovzdané IT špecialistom, zaisťujúcim prevádzku nášho webového portálu www.racing-motors.sk a eshop.racing-motors.sk

Spoločnosť Stretch s.r.o. bude spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu troch rokov od udelenia súhlasu.

Vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Stretch s.r.o. by sme Vás ďalej chceli informovať o Vašich nasledujúcich právach:

1) Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, teda Vaše právo získať na základe Vašej žiadosti od spoločnosti Stretch s.r.o. informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak Vaše osobné údaje spracovávané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň máte právo získať nasledujúce informácie:

a) účely spracovania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým Vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od spoločnosti Stretch s.r.o. opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť  dozornému úradu, teda na Úrade na ochranu osobných údajov

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak ich spoločnosť Stretch s.r.o. nezískala od Vás;

h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedeného v článku. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre Vás.

2) právo požadovať opravu svojich osobných údajov, teda právo, aby spoločnosť Stretch s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú; ďalej máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

3) právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, teda právo, aby spoločnosť Stretch s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

c) vznesiete námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie a nebudú existovať žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenie;

d) Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;

e) Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na spoločnosť Stretch s.r.o., ako na správcu, vzťahuje;

f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenie.

4) právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, teda právo, aby spoločnosť Stretch s.r.o. obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby spoločnosť Stretch s.r.o. mohla presnosť Vašich osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a Vy odmietnete vymazanie Vašich osobných údajov a namiesto toho budete žiadať o obmedzenie použitia Vašich osobných údajov;

c) ak spoločnosť Stretch s.r.o. už Vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody spoločnosti Stretch s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli spoločnosti Stretch s.r.o, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu spoločnosť Stretch s.r.o. bránila, a to v prípade, že:

a) spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenie alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenie; a

b) spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo spoločnosťou Stretch s.r.o. správcovi druhému, ak je to technicky možné.

6) právo namietať, teda právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:

- spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený, alebo

- spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

Ak podá námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, spoločnosť Stretch s.r.o. nebude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Námietku možno vzniesť aj proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovanie. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

7) právo podať sťažnosť u dozorného úradu, teda na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak komunikujete so spoločnosťou Stretch s.r.o. prostredníctvom zákazníckej linky, vyhotovuje spoločnosť Stretch s.r.o. nahrávku každého takto uskutočneného hovoru. Pokračovaním v hovore s tým prejavujete súhlas. Pokiaľ s monitorovaním telefónnych hovorov nesúhlasíte, máte možnosť v hovore ďalej nepokračovať a využiť pre komunikáciu so spoločnosťou Stretch s.r.o. emailový kontakt. Nahrávky telefonických hovorov zo zákazníckej linky sú uchovávané po dobu 2 rokov, ibaže bude pre spoločnosť Stretch s.r.o. nevyhnutné, z dôvodu oprávneného záujmu, uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.).